Prioriterade verksamhetsmål

Normer och värden med fokus genus och interkulturalitet

 • Alla arbetslag ska arbeta med projektmodellen med fokus på Normer och värden/genus och interkulturalitet. Projekten ska ämna utmana och förändra barnens kunnande rörande Normer och värden och ska sträva mot ett eller flera läroplansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
 • Förskolan ska få fortbildning i normkritisk pedagogik med fokus på genus och interkulturalitet.
 • Alla arbetslag ska se över sina lärmiljöer för genus och interkulturalitet.

Pedagogisk dokumentation

 • Alla i arbetslagen ska aktivt och kontinuerligt använda sig av pedagogisk dokumentation på ett systematiskt och fördjupat sätt.
  • Alla arbetslag ska ta med minst en pedagogisk dokumentation till varje avdelningsplanering, som underlag för reflektion och diskussion. Underlaget ska utgå från frågor och diskussioner kring det pedagogiska arbetet och det enskilda barnet som arbetslaget vill lyfta och diskutera
 • Alla barn ska i ännu högre grad involveras och göras delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och sitt eget lärande.
  • Hjortrons arbetslag har ansvar för att ta kontakt med andra förskolor och söka information om hur man i högre grad involverar de allra yngsta barnen i den pedagogiska dokumentationen.
  • Alla barn på förskolan ska äga sin pärm.
  • Förskolan ska undersöka möjligheten för alla barn att ha en egen mapp på datorn eller ipaden som de själva får arbeta i.  
10 november 2016